Welkom

Welkom op de website van de OuderRaad van OSG Schoonoord

HULPOPROEP

ZIE BOVENSTAAND TABBLAD

“REACTIEPAGINA”

Met deze site willen we zichtbaarder en nog toegankelijker voor u zijn.

De ouderraad is opgericht door ouders voor ouders. De ouderraad vertegenwoordigt op dit moment drie scholen van de Openbare Scholengroep Schoonoord, te weten MAVO Doorn, het Openbaar VMBO- en Mavo Zeist (OVZ) en het Openbaar Lyceum Zeist (OLZ).  Scholen Gemeenschap Maarsbergen (SGM) heeft een aparte OR.
De ouderraad is een overkoepelend orgaan die de belangen van alle ouders behartigd binnen de scholengroep Schoonoord. Dit betekent dat alle ouders/verzorgsters van de ingeschreven leerlingen van de drie scholen automatisch deelnemer van de ouderraad zijn.

Waar staat de Ouderraad voor?
De ouderraad adviseert de schoolleiding en het bestuur gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het bestaand beleid. Dit betekent dat wij als spreekbuis optreden namens ouders over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, lesuitval of jaarlaagspecifieke onderwerpen.
Een goed contact met u als achterban is dan ook van belang om dit goed te kunnen doen. Concreet betekent dit dat wij het heel belangrijk vinden dat u ons opzoekt met uw vragen, opmerkingen, problemen over het onderwijs en/of schoolklimaat, zodat wij deze zaken onder de aandacht kunnen brengen bij de schoolleiding of het bestuur van de school. Het is hierbij wel van belang dat de zaken die u bij ons inbrengt, wordt gedeeld door een groep leerlingen, een klas of een jaarlaag. Bij individuele problemen met uw kind is de mentor de aangewezen persoon om dit op te lossen.
De communicatie met de school is wederkerig. Het kan ook voorkomen dat we op verzoek van de school meedenken over de uitvoering van het beleid of mogelijke oplossingen bij problemen die binnen de school actueel zijn.

Ouders vinden de afstand tussen ouders en middelbaar onderwijs soms groot, in vergelijking tot het basisonderwijs. Ouders kunnen vragen, wensen, ideeën of problemen hebben over het onderwijs, de onderlinge omgang van leerlingen of met de school als organisatie. De ouderraad is er om deze afstand tussen de ouders en de school te verkleinen. We organiseren dan ook oudercontactavonden voor de brugklasouders. Tijdens een oudercontactavond stellen we ouders in de gelegenheid om met andere (klas)ouders opvoedings- en schoolzaken uit te wisselen die voorheen misschien op het schoolplein werden besproken. Groepsgebonden kwesties die uit deze avonden naar voren komen, kunnen weer dienen als agendapunt voor de ouderraadsvergaderingen.

Een keer per jaar organiseren we ook een thema-avond. Tijdens deze avond stellen we een bepaald thema centraal, zoals alcoholpreventie of hoe om te gaan met een puber. Daarbij nodigen we een deskundige of een theatergezelschap bij uit. Vorig jaar hebben wij Theatergroep Helder samen met Anne Hilgeman namens CJG Zeist op bezoek gehad. Onderaan deze bladzijde zijn de beloofde powerpoint presentaties te downloaden.

Leerlingen maken tijdens hun schoolperiode een aantal belangrijke hoogtepunten mee. Tijdens deze belangrijke schoolmomenten willen wij namens de ouders voor deze leerlingen een leuke activiteit neerzetten. De brugklassers worden tijdens de introductiedagen verwelkomd met een ijsje en een USB-stick. Ook bieden we een kerstdiner aan voor de vierde jaars van het Openbaar VMBO- en Mavo Zeist en organiseren we de examenlunches voor Schoonoord Doorn en het Openbaar Lyceum Zeist.

Voor de leerling heeft de school gedurende heel wat jaren een belangrijke functie. Een groot deel van de week zijn zij daar te vinden. Een fijn leefklimaat is voor de leerling dan ook belangrijk. Wij vinden het als raad dan ook belangrijk om de school hierbij te ondersteunen als het budget van de ouderraad dat toelaat. Hierbij kunt u denken aan het besteden van een deel van de ouderbijdrage aan bijvoorbeeld de aankleding van de nieuwe kantine of het verbeteren van de buitenterreinen waar de leerlingen verblijven tijdens de pauzes.

En wat kunt Ú voor ons betekenen?
Uit het voorgaande blijkt dat voor het goed functioneren van de ouderraad uw inbreng onmisbaar is. Wij kunnen ons pas ergens voor inzetten als wij weten wat er in de verschillende jaarlagen speelt binnen de school. Maar ook zijn uw ideeën over bijvoorbeeld de invulling van een thema-avond of de besteding van de ouderbijdrage binnen de school waardevol.
Ook zijn hulpouders van harte welkom. Er zijn bepaalde momenten dat activiteiten voor de drie scholen samenvallen, denkt u maar aan de organisatie van examenlunches of het verwelkomen van brugklassers.

Door natuurlijk verloop zijn wij nu op zoek naar iemand die als secretaris; penningmeester of komend jaar als voorzitter wil helpen, sowieso alle hulp is welkom.

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via email of door het contactformulier in te vullen.

Voor al het werk dat we jaarlijks doen, vragen we een sympathisantenbijdrage van 15 euro per kind per jaar.
Stg. Ouderraad Openbare Scholengemeenschap Schoonoord
ING rekening: NL81INGB0000328944

 

Presentaties van de Thema-avond 2019

(met dank aan Anne Hilgeman; a.hilgeman@cjgzeist.nl)

Powerpoint alcohol

Powerpoint drugs

Reacties zijn gesloten.